Havneregler


Havneregler

REGLEMENT FOR SKAFTVIKA SMÅBÅTHAVN

Pr. 19.03.2006.

1. LEIEFORHOLD

Andelseieren betaler en årlig leie for båtplassen. Leien skal betales forskuddsvis innen 1 april hvert år. Leien fastsettes av årsmøtet.Ved eventuelt framleie er det eieren av båtplassen som står ansvarlig for at bryggeleien blir innbetalt båtforeningen. Leie som ikke er innbetalt til rett tid, fører til oppsigelse av båtplassen.

2. UTLEIERS ANSVAR

Båtforeningen fraskriver seg et hvert ansvar for hærverk og/eller tyveri av eller fra båter som ligger fortøyd ved brygga eller i havna. Båtforeningen er heller ikke ansvarlig for eventuelle personskader forvoldt i forbindelse med bruk av båtplassen.Utleier har ansvaret for at hver båtplass er merket med båtplassnummer.

3. ANDELSEIERS ANSVAR

Leieren er ansvarlig for at fartøyet er forsvarlig fortøyd og plikter å kontrollere fortøyningene med jevne mellomrom. Særlig må leieren føre kontroll med fortøyningen i dårlig vær med sterk vind. Det er obligatorisk bruk av fortøyningsfjærer eller tilsvarende. Fortøyningsfjærer/strekkavlastere skal være godkjent av havnesjefen. Ved lengre fravær skal båtplassen sikres ved å spenne en skikkelig tau mellom uteliggerne.

Andelseieren plikter å holde fartøyet forskriftsmessig merket. Ved anskaffelse av nytt/annet fartøy må en straks innrapportere skiftet av båt til havnesjef og oppgi data om båten.

VBF er fri for ansvar ved havari av båter og/eller brygger eller deler av disse. Dersom leieren oppdager uregelmessigheter med brygger eller fartøyer fortøyd ved bryggene eller andre truende farer, skal dette straks innrapporteres til utleieren eller havnesjefen.

4. FRAMLEIE

Båtplasser som leies på framleie gjelder for sesongen og strekker seg fra 1.april til utgangen av året. Leieprisen er årsleie i hht båtplassens størrelse pluss prisen for 10 timers dugnad. Leie i vintersesongen 1.januar til 1. april er kr 300 pr måned.

ANNET.

Medlemmene plikter å følge de til enhver tid gjeldende regler og bestemmelser og skal følge anvisning og påbud fra havnesjefen. Båtførere plikter å kjøre med sakte fart, max toppfart 3 knop i havneområdet. Det er strengt forbudt å henlegge eller lagre gjenstander av enhver art på brygga. Slike gjenstander blir uten forvarsel fjernet fra brygga på vedkommende medlems regning. Overtredelse eller misligholdelse av dette reglement gir VBF rett til å heve medlemskapet med øyeblikkelig virkning og fjerne fartøyet fra fortøyningsplassen for leierens regning og risiko jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven § 3 og 9.