Vedtekter


§ 1. Navn

Foreningens navn er Valnesfjord Båtforening (VBF)

§ 2. Formål

Foreningens formål er å skaffe hensiktsmessig havneplass for medlemmenes båter. Ivareta medlemmenes båtinteresser, samt å virke for godt sjømannskap

§ 3. Medlemskap

Som medlem i VBF kan styret etter oppta personer/firmaer med folkeregistrert adresse 8215 Valnesfjord og som vil arbeide for å oppnå foreningens formålsparagraf. Medlemskapet følger kalenderåret . Utmeldelse skal skje skriftlig.

§ 4. Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av leder, nestleder, kasserer, havnesjef, og 2 styremedlemmer. Til styret velges en varamann.Styret velges for 2 år.For å bevare kontinuite i styre bør ikke mer enn halve styre være på valg samtidig. Leder velges for ett år av gangen.Øvrige medlemmer av styre velges for 2 år. Alle styremøter ledes av lederen.Om hanskulle være forhindret ledes møtene av nestleder. Har begge forfall trer havnesjef inn som som fungerende leder. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens dobbeltstemme utslaget.Klubbhusstyret består av leder, og 2 styremedlemmer oppnevnt av styret.

§ 5. Styrets oppgaver

Styret har den administrative ledelsen av foreningen, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger og ivaretar foreningens øvrige interesser. Styremøter holdes så ofte leder eller to styremedlemmer finner det nødvendig. Styret innkaller til årsmøte, medlemsmøter samt andre sammenkomster eller arrangementer. Styret oppnevner evt. arbeids-utvalg og ad hoc komiteer. Rekvisisjonsmyndighet har kun leder eller den han/hun bemyndiger, eller den som fungerer i hans sted.

§ 6. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og avholdes hvert år innen utgangen av mars. Saker som medlemmer ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen en uke etter kunngjøring av årsmøtet. Årsmøtet kunngjøres med 14 dagers varsel.Forhandlingene ledes av en dirigent og protokolleres av en sekretær, som begge velges. Årsmøtereferat kunngjøres på foreningens hjemmeside. Årsmøtet skal behandle:

1. Styrets årsmelding

2. Revidert regnskap

3. Fastsetting av kontigent/havneleie

4. Evt. forandringer av vedtekter

5. Innkomne forslag

6. Valg av styre, valgkomite, revisor samt andre utvalg som årsmøtet ønsker å opprette. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det innkalles på lovlig vis og er godkjent av de frammøtte. Årsmøtets beslutninger tas med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt. I tilfelle stemmelikhet gjør dirigentens dobbeltstemme utslaget. Til vedtektsendringer kreves dog 2/3 flertall. Valgkomite og revisor velges for ett år.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte

Styret kan når de finner det nødvendig, og skal når det forlanges av minst 2/3 av medlemmene innkalle til ekstraordinært årsmøte med minst en ukes varsel. I innkallingen angis de saker som skal behandles

§ 8. Småbåthavn

VBF eier og driver småbåthavna i Skaftvika. Havna drives ihht vedtekter og havneregler fastsatt av Årsmøte og styre. Styret/Havnesjef skal godkjenne båtstørrelse og fortøyning.

Bare medlemmer kan ha båtplass på foreningens område. Har en båt flere eiere skal samtlige eiere være medlemmer i foreningen. Firmaer som ønsker å være medlemmer skal betale dobbel kontingent samt dobbel pris for leie av båtplass.

Båtplassers pris/verdi bekjentgjøres i årsmelding,regnskap eller lignende innretning spesifisert påhhv GR1(maks 2,30), 2 (maks3,00) og 3 (maks 3,50).

Ved arv kan båtplass etter godkjennelse av styret overdras direkte til nærmeste slektning i rett opp eller nedstigende linje.

§ 9. Dugnadsordning

Medlemmer som disponerer båtplass i havna pålegges å arbeide 10 timer dugnad pr. år. Satsen som må betales ved fravær fra pålagt dugnad er kr. 150,00 pr. time.

§ 10.Forskuddsbetaling dugnad.

Betaling for manglende fremmøte til 10 timer pålagt dugnad (ref §9) faktureres og innkreves samtidig med medlemskontingenten for angjeldende år. Ved oppfyllelse av dugnadsplikten vil det enkelte medlem umiddelbart få sitt tilgodehavende tilbakebetalt.

§ 11. Framleie av båtplass/kajakkplass

Ønske om framleie av båtplass/kajakkplass meddeles foreningens styre skriftlig. Framleie kan av styret maksimalt innvilges for inntil 3 år og kun en gang. Deretter må plasseier selv ta i bruk båtplassen/kajakkplassen, og svare for alle utgifter tilknyttet plassen (havneleie,kontingent, dugnad etc) . Båtplasser/kajakkplasser på framleie vil foreningens styre leie ut til medlemmer på venteliste som har fremmet ønske om leie av plass. Dugnadsplikten tilligger den som leier plassen.

§12. Korttidsframleie av båtplass/kajakkplass

I de tilfeller eier av båtplass/kajakkplass ikke selv benytter sin plass kan denne plass utleies som korttidsutleie til interesserte på ventelisten. Plasseier må selv varsle styret som så avtaler vakansetidsrom, og administrerer det eventuelle framleieforhold. Styret kan i særskilte tilfeller gjøre unntak for kravet om medlemskap. Slik type framleie må være av minst tre måneders varighet, og plasseier vil godtgjøres med 40% av leieinntekten for angjeldende båtplass/kajakkplass. Utleiepriser for korttidsleie er ihht. prisliste utarbeidet av styret. Priser fastsettes for ett år ad gangen.

I tilfeller hvor det ikke er interesse for å kjøpe eller leie ledige plasser, kan disse leies ut til interesserte som ikke er medlemmer i båtforeningen. Prisen fastsettes av styret.

§13. Bytte av båtplass.

Dersom en båteier får endret behov for plass og finner vedkommende finner en i medlemsmassen som er villig til å bytte båtplass fra ev. større til mindere eller vise versa skal dette forelegges styret for godkjenning. Selve byttet av plasser foregår ved at båtforeningen kjøper opp begge plassene og foretar en ny tildeling utenom den etablerte venteliste.

§14.Styrets dugnadsplikt.

Båtforeningens dugnadsaktivitet ledes i sesongen av styrets medlemmer etter oppsatt turnus. Styremedlemmers dugnadsplikt er å anse som oppfylt ved de respektives deltagelse i styreverv og ledelsen av den årlige dugnadsaktivitet.

§ 15. Eksklusjon

Medlemmer som ved sin oppførsel vekker anstøt, virker til skade for foreningen eller misbruker foreningens eiendom, kan av styret, ekskluderes.

§ 16. Æresmedlemskap

Medlemmer som har gjort en lang og ekstraordinær tjeneste for foreningen kan innvoteres som æresmedlem av foreningen.

§ 17. Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare besluttes på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall. Minst ¾ av foreningens medlemmer må være tilstede eller ha avgitt skriftlig votum til styret. Dersom foreningen oppløses disponerer årmøtet over foreningens aktiva.

Revidert

Valnesfjord 29.Mars 2017

Fred Østli

leder